MENU
CZ
Expozice FRANTA - Třebíč

Expozice FRANTA - Třebíč

Prvotní impuls, darovat rodnému městu soubor autorských prací, (ještě bez konkrétních obrysů a detailů) se zrodil už v době Frantovy třebíčské výstavy v roce 1997. K definitivnímu rozhodnutí však Franta dospěl až v průběhu roku 2010. Začala celá řada jednání mezi autorem a vedením města, a to zejména ve vazbě na vyhledání vhodných prostor pro zamýšlenou stálou expozici. Dne 30. dubna 2013 byl přijat návrh, aby expozice byla umístěna v prostorách, které jsou majetkem města, v prvním nadzemním podlaží budov Národního domu ve středu Karlova náměstí v Třebíči. Díky pochopení vedení města, vstřícnosti autora a nadšení zainteresovaných osob, se podařilo vybudovat moderní výstavní prostor, vybavený výkonnou klimatizační jednotkou, přístupný vozíčkářům, bezpečnostně a protipožárně zajištěný. Galerie je rekonstruována tak, aby exponáty nebyly vystaveny působení denního světla, návštěvníkům slouží moderní promítací zařízení i napojení na internet. Bylo vytvořeno důstojné prostředí pro Frantovo darované dílo, které je průřezem celoživotní tvorby umělce, který ani po půlstoletí života v zahraničí nezapomněl na své rodné město. To mu, jako výraz úcty a vděku, udělilo 19. června 2014 čestné občanství. Nad slavnostním otevřením expozice, které se uskutečnilo 3. prosince 2014, převzal záštitu velvyslanec Francie v České republice, pan J.E Jean-Pierre Asvazadourian.

Stálá expozice Frantových prací darovaných městu Třebíči je významná nejenom svým rozsahem a finančním vyčíslením sbírky, ale také tím, že ji tvoří průřez celoživotní autorovou tvorbou, tj. díly od šedesátých let minulého století až po práce z prvního desetiletí 21. století. Některé z raných prací autor znovu zakoupil, protože se již nenacházela v jeho majetku. V expozici jsou zastoupena díla středních, větších i velkých formátů. Kolekce obrazů je doplněna grafickými pracemi a ukázkami sochařské tvorby. Té dominuje monumentální skulptura „Osmý den“, která je do expozice zapůjčena. Jedná se o poslední exemplář tohoto díla, které je zcela jednoznačně nejvýznamnější Frantovou sochařskou realizací. Autor osobně navrhl instalaci sbírky a poskytl veškeré upřesňující podklady.

Expozice Franta je v celorepublikovém měřítku ojedinělým příkladem velkorysého daru renomovaného tvůrce, žijícího v zahraničí, jeho rodnému městu. O tom, jak významná díla se ve sbírce nacházejí svědčí skutečnost, že naprostá většina z nich prošla různými výstavami a je reprodukována v katalozích výstav nebo v monografiích, věnovaných Frantově dílu (doposud bylo vydáno šest monografií, z toho jedna v češtině – reprodukce obrazů ze sbírky v Třebíči nalezneme v následujících z nich: FRANTA, Mage Publisher, Washington 1987. – FRANTA, Cercle d´art, Paris 2000. – FRANTA, Somogy éditions d´art, Paris 2007. – FRANTA, Gallery, Praha 2009. – tato publikace obsahuje podrobný přehled autorových samostatných i kolektivních výstav, jeho zastoupení ve veřejných sbírkách doma, v Evropě i v zámoří, výstavní katalogy, monografie a zastoupení v literatuře i pořady, které proběhly v televizi a v rozhlase.)

Ve stálé expozici, která je pod správou Městského kulturního střediska v Třebíči, jsou pořádány další akce, které ji činí neustále aktuální a přitažlivou pro návštěvníky. Ať už to jsou besedy, přednášky, autorská čtení, komorní koncerty a další aktivity. V průběhu roku 2015 expozici navštívili například Jacques Vallee (adjoint delegué á la culture – radnice Vence), Gerald Meerloo (commisaire des expositions –radnice Nice) a další zástupce města Nice, Isabelle Gendre. Z Francie a dalších evropských zemí přijeli i sběratelé a výtvarníci. K významu expozice zcela jistě přispívá i skutečnost, že Třebíč se řadí k těm českým městům, jejichž památky se ocitly na soupisu UNESCO.

Kvalita darovaných děl a jejich množství (neméně jako technické parametry galerie) řadí Expozici Franta do mimořádné pozice v rámci stálých expozic, které existují v rámci celé České republiky. Jako dar v zahraničí žijícího, úspěšného českého tvůrce, nemá u nás obdoby.


Zpracovala: PhDr. Marie Dohnalová